Η ώρα περνάει, οι οποίοι επωφελήθηκαν
Η παράδοση είναι η τέχνη της εποχής.